Borba protiv oholosti na primjeru ashaba

Autor: Dr. Fuad Sedić

Abdullah ibn Selam ibn Haris, Ebu Jusuf je bio jevrejski rabin koji je živio u Jesribu, tj. u Medini. Bio je vrlo poštovan i cijenjen od strane svih stanovnika Medine, s obzirom na njegovo poštenje, posvećenost ibadetu i iskrenost u ophođenju sa ljudima. Kaže se da njegova rodbinska veza seže do nasljednika Jusufa, a.s., sina Ja’kuba, a.s. Prije njegovog prelaska na islam ime mu je bilo Husajn ibn Selam, pa mu je Poslanik, s.a.v.s., dao ime Abdullah.

On je u Medini živio skromnim životom, ali istovremeno njegov život bijaše ozbiljan i koristan. Svoje svakodnevno vrijeme raspodijelio je na tri dijela; jedan dio je provodio u bogomilji u ibadetu i savjetovanju drugih, drugi dio je provodio u voćnjaku kalemeći i uzgajajući palme a treći je provodio uz Tevrat usavršavajući se u propisima vjere. Kad god bi čitao u Tevratu, dugo bi se zadržavao vijestima koje su obveseljavale ljude o pojavi poslanika u Mekki koji bi upotpunio i zapečatio misiju ranijih vjerovjesnika. Detaljno bi proučavao osobine i znakove tog očekivanog poslanika, radujući se što će taj poslanik napustiti svoj rodni grad i učiniti Hidžru i preseliti baš u Jesrib, tj. Medinu.[1]

Kaže se da je Abdullah iskreno učio dovu i molio Allaha, dž.š., da mu podari života da dočeka ovog posljednjeg Allahovog poslanika i da se sretne s njim kako bi ga slijedio, shodno naredbama koje su se nalazile u Tevratu. Allah, dž.š., mu je tu dovu ukabulio te je on dočekao da se Muhammed, s.a.v.s., pojavi u Meki te je željno očekivao njegov dolazak u Medinu. Kada je Poslanik, s.a.v.s., stigao u Medinu, evo kako Abdullah ibn Selam, r.a., opisuje svoj prvi susret s njim, pa kaže:

„Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., stigao u Medinu ljudi su pohitali da se sretnu s njm pa sam i ja pošao s njima. Kada sam ga ugledao vidio sam da njegovo lice nije lice lažljivca. Prvo što sam čuo od njega da kaže bilo je: „O ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok ostali ljudi spavaju, ući ćete u Džennet sa selamom.“[2]

Kao što smo već rekli Abdullah ibn Selam je bio od najobrazovanijih jevreja u Medini. Na osnovu njegovog poznavanja opisa i karakteristika Muhammeda, s.a.v.s., koje im je Allah, dž.š., najavio on je želio da se u to praktično uvjeri, pa je jednom prilikom došao Muhammedu, s.a.v.s., da provjeri i potvrdi iskrenost njegovog poslanstva. Evo kako nam to Enes ibn Malik, r.a., obrazlaže i kaže:

„Abdullah ibn Selam je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., nakon što je stigao u Medinu i rekao mu: -Ja ću te upitati za troje, a odgovor na njih zna samo Vjerovjesnik. Koji je prvi predznak Sudnjeg dana? Šta će prvo stanovnici Dženneta jesti? Kako dijete liči ocu i majci? Poslanik, s.a.v.s., mu na to reče: -Evo sad me je Džibril, a.s., o tome obavijestio. Abdullah reče: -To je jevrejski neprijetelj od meleka. Muhammed, s.a.v.s., odgovori: -Što se tiče prvog predznaka Sudnjeg dana, to je vatra koja će se pojaviti na istoku i stjerat će ljude prema zapadu. Što se tiče prvog što će stanovnici Dženneta jesti, to je jetra kita. Što se tiče sličnosti, kada muška voda pretekne i nadvlada žensku vodu, dijete će ličiti ocu, a kada ženska voda pretekne mušku vodu, dijete će ličiti majci. Tada Abdullah ibn Selam reče: -Svjedočim da si ti Allahov Poslanik.

Zatim mu Abdullah ibn Selam reče: -Allahov Poslaniče, Jevreji su narod koji mnogo laže, potvara i služe se prevarom, pa ako oni saznaju da sam primio islam, oni će na mene svašta slagati i potvoriti me, pozovi ih da dođu i pitaj ih o meni.

Kada ih je Poslanik, s.a.v.s., pozvao, upitao ih je: -Kakav je čovjek Abdullah ibn Selam? Oni rekoše: -To je naš najugledniji i sin najuglednijeg od nas, naš najveći učenjak i sin najvećeg učenjaka. Tada ih Muhammed, s.a.v.s., upitao: -A kada bi on primio islam, biste li i vi prešli na islam? Oni rekoše: -Da nas Bog sačuva toga! Tada izađe Abdullah ibn Selam i reče: -O skupino Jevreja, bojte se Allaha i prihvatite ono što vam Muhammed nudi, jer tako mi Allaha, vi dobro znate da je on Allahov poslanik, i nalazite u Tevratu sve opisano o njemu, njegovu imenu i osobinama. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov poslanik! Ju mu vjerujem, priznajem njegovu istinitost i prepoznajem ga. Tada oni povikaše: -Ti sve lažeš! Tako nam Boga, ti si najgori i sin našeg najgoreg čovjeka. Velika neznalica i sin neznalice.“ Nije bilo mahane  ili ružne osobine a da mi je nisu rekli. Tada Abdullah ibn Selam reče Poslaniku: -Zar ti nisam rekao da su Jevreji pokvaren i lažljiv narod? Služe se prevarom i lopovlukom.“[3]

Nakon toga je Allah, dž.š., objavio ovaj ajet: Reci (o Muhammede): Kažite vi meni šta će s vama biti ako je on (Kur’an) od Allaha, a vi u njega nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih (Abdullah ibn Selam) posvjedočio o onome što je u njemu sličnom, (tj. u Tevratu) pa on povjerovao, a vi se uzoholili. Allah, zaista, neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini. (sura El-Ahkaf, 10)

Abdullah ibn Abbas, r.a., smatra da su ovi kur’anski ajeti: Nisu svi isti! Ima ispravnih sljedbenika Knjige, koji po cijelu noć ajete Allahove uče i sedždu čine! Oni u Allaha i drugi svijet vjeruju, naređuju da se čine dobra djela, a odvaraćaju od zlih, i žure činiti dobro! To su oni dobri, (Sura Ali Imran, 113-114.) objavljeni u vezi sa svećenicima sljedbenicima Knjige koji su povjerovali u Muhammedovo poslanstvo, kao što su: Abdullah ibn Selam, Se’alebe ibn Se’jeh i Esed ibn Ubejd.[4]

Ovog iskrenog jevreja, koji je prihvatio Allahovu najavu dolaska Muhammeda, s.a.v.s., i povjerovao u njega i slijedio ga, Muhammed, s.a.v.s., je obradovao Džennetom. Jednom prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., je sjedio i rekao: -Sad će vam sa ove strane doći čovjek koji će ući u Džennet, pa je došao Abdullah ibn Selam.“[5]

Bez obzira na Poslanikovo obećanje da će biti od stanovnika Dženneta, Abdullah bin Selam, r.a., je ustrajao u činjenu dobrih djela. Jednom prilikom je viđen kako kroz čaršiju nosi breme drva, pa mu rekoše: -Pa zar ti je to potrebno, a Allah ti je dao bogatstvo? On reče: -Jeste, ali na ovaj način želim da od sebe odagnam oholost, jer je Allahovo Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude imalo oholosti.“[6]

Abdullah ibn Selam, r.a., je usnio jedan lijep san, kako ga je neki čovjek poveo, kada je ugledao put na lijevo rekao mu je da ne ide tamo, zatim je išao s njim na desnu stranu. Stigao je u divnu bašču, punu zlenila i voća. Usred bašče se nalazio željezni stub koji je od zemlje sezao prema nebu a na vrhu je bila zlatna halka. Čovjek mu je pomogao da se popne na stub do vrha i tada se probudio. Kada je to ispričao Poslaniku, s.a.v.s., on mu reče: „Sanjao si lijep san. Ovaj put na lijevu stranu je put džehenemlija, a put na desnu stranu je put dženetlija. Bašča je islam. Onaj stub je stub vjere, a ona halka je najčvršće Allahovo uže, i ti ćeš se stalno držati tog užeta sve do smrti.“[7]

[1] Iz života ashaba, str. 308.

[2] Hadis je sahih, Ahmed, 5/451 i Tirmizi (2487).

[3] Buhari, 6/261 i pogledaj Iz života ashaba, str. 310 .

[4] Sijer e’alamin-nubela‘,  2/416 i Sažetak tefsira Ibn Kesira, str. 224.

[5] Hadis je hasen, Ahmed, 1/169.

[6] Tirmizi (1999) i Hakim, 3/416.

[7] Sijer e’alamin-nubela‘,  2/419 i  Iz života ashaba, str. 311.

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije