Učenje Kur'ana umrlima

Islamski učenjaci se razilaze kada je u pitanju učenje i poklanjanje sevapa od učenja Kur’ana, te da li sevap od tog učenja stiže do umrle osobe.

1.Hanefijski mezheb

Učenjaci ovog mezheba smatraju da je takav postupak dozvoljen i da mrtvome stiže sevap od učenja Kur’ana.(Tebjinu-l-hakaik, šerhu kenzi-d-dekaik, 5-131)

2.Malikijski mezheb

Imam Malik ovaj postupak smatra zabranjenim, te da to ne koristi umrloj osobi.

Neki od učenjaka ovog mezeheba smatraju to dozvoljenim i smatraju da sevap od učenja Kur’ana stiže umrlome.

U djelu „Minehu-l-Dželil „navodi se fetva od Ibn Rušda ,a u kojoj stoji: “Dozvoljeno je da se prouči nešto iz Kur’ana i da se sevapi od toga poklone umrlome i on će od toga imati koristi, sa Allahovom dozvolom.(Minehu-l-dželil,šerhu muhtesari halil, 16/172)

Kaže Imam Desuki da su učenjaci malikijskog mezheba koji su poslije došli, smatrali  da u takvom postupku nema problema i da sevap od toga stiže umrlome.(Hašijetu-d-desuki ale-š-šerhi-l-kebir, 4/172)

3.Šafijski mezheb

Učenjaci ovog mezheba imaju više stavova po ovome pitanju:

a) Stav Šafije:Takav postupak nije dozvoljen i sevapi od toga ne stižu umrlome.

b) Mnogi drugi učenjaci ovog mezheba smatraju učenje Kur’ana umrlome dozvoljenim.

Rekao je Imam Nevevi:”Poznato je da mezheb Imama Šafije takav postupak osporava, dok neki drugi učenjaci ovog mezheba to dozvoljavaju i smatraju da sevapi umrlome stižu.” (Šerhu-n-nevevi ala Muslim, 1/25)

Preneseno je u djelu „Fethu-l-mu’in“  da mnogi učenaci i velikani šafijskog mezheba to dozvoljavaju.(Fethul Mu’in, 3/258)

4.Hanbelijski mezheb

I učenjaci ovog mezheba imaju više stavova po ovome pitanju:

a) Stav Imam Ahmeda:Takav postupak je dozvoljen  i sevapi stižu umrlome.

b) Neki drugi učenjaci ovog mezheba smatraju to zabranjenim.

Rekao je Ibn Kudame:“Mrtvi imaju koristi od bilo kojeg ibadeta kojeg uradimo, pa im sevape poklonimo.(Eš-šerhu-l-Kebir, 2/425)

Rekao je Imam Ahmed.“Sve što od dobrih dijela uradimo za mrtve oni od toga imaju koristi, a muslimani su u svim krajevima svijeta učili Kur’an i poklanjali sevape svojim umrlima i niko ih zbog toga nije kritikovao.“(Keššafu-l-Kina’a an metni-l-ikna’a, 4/431)

Kaže Ibn Tejmije:”A kada je u pitanju učenje Kur’ana i poklanjanje umrlome, to je dozvoljeno i sevap od toga stiže umrlome.”(Medzmu’u-l-fetava,tom 24,str 315,366)

Rekao je Ibn Ebi-l-Izz El -hanefi u komentaru Tahavijine akide: “A što se tiče učenja Kur’ana umrlome sevapi od toga stižu do njega i on ima koristi od toga.”(Šerhu-l-akideti-t-tahavije, 2/692)

Šejh Usejmin smatra da je dozvoljeno učiti Kur’an umrlome i sevape mu od tog učenja pokloniti.(Medžmu’u fetava el-akide, drugi tom, str.305)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije