Posljednja osoba koja će ući u Džennet

Ebu Hurejre, r.a. pripovjedao je da su neki ljudi pitali Allahova Poslanika, s.a.w.s.:

„Hoćemo li moći vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?“
Allahov Poslanik, s.a.w.s., im je odgovorio:
”Da li se sporite oko viđenja Meseca u fazi uštapa?”
Odgovorili su mu:
„Ne, Allahov Poslaniče.“
”A Sunca koje nije zakriveno oblacima?”
„Ne“, odgovoriše mu oni.
Poslanik im kaža:
”Vidjet ćete Ga na takav način.“

Allah će sakupiti ljude na Sudnjem danu i kazati im: „Neka svako slijedi ono što je prije obožavao…
Onaj ko je bio poklonik Sunca, slijediće ga; onaj ko je klanjao se Mjesecu, slijediće ga; onaj ko je bio sljedbenikom šejtana, slijediće ga.“

Ostat će ovaj Ummet a među njima licemjeri-munafici, kojima će se Allah pokazati u liku koji je različit od onog koji je njima poznat, i obratit će im se riječima:

„Ja sam vaš Gospodar.“

Oni će reći:
„Utječemo se Allahu od tebe. Mi ne idemo odavde dok nam ne dođe naš Gospodar, a kada se pojavi, mi ćemo Ga prepoznati.“
Allah će im se se zatim pokazati u liku njima poznatom i obratit će im se riječima:
„Ja sam vaš Gospodar“, a oni će potvrditi:
„Ti si naš Gospodar i slijedit će Ga.“

Tada će se postaviti Sirat-ćuprija iznad Džehennema. Ja i moj Ummet bit ćemo prvi koji će preći i toga Dana govorit će samo poslanici, a njihove dove glasit će:
„Allahu naš, spasi! Spašavaj!“
U Džehennemu su kuke gvozdene (kelalibe) poput trnja drveta sa’dan? Jeste li vidjeli drvo sa’dan?
„Jesmo, Allahov Poslaniče“, odgovorili su oni.
Kuke su slične trnju sa’dana, a sam Allah zna kolika je njihova veličina. Njima će ljudi biti uzimani prema svojim djelima. Tako će neki vjernici ostati zahvaljujući svojim djelima, dok će drugi biti uzeti dok konačno ne budu izbavljeni. Kada Allah okonča svoje suđenje ljudima i kada milošću Svojom htjedne iz Vatre izbaviti one koji nisu bili idolopoklonici (mušrici), i kojima se hoće smilovati. Oni koji su vjerovali da nema boga osim Allaha bit će prepoznatljivi po tragovima na licu od padanja na sedždu. Vatra će progutati sve od čovjeka osim tragova sedžde. Allah će vatri zabraniti to da jede.
Na one vatrom pržene, nakon što budu iz nje vađeni, bit će voda života ljevana i oni će iz nje iznicati kao što sjemenka klije u plavnom nanosu.
Prije potpunog okončanja Allahovih preduda, preostat će jedan čovjek okrenud licem prema Vatri koji će biti posljednji stanovnik Dženneta, posljednji koji će ući u njega. On će reći:
„Gospodaru moj, udalji moje lice od vatre džehennemske! Njezin dah me unakazio a vrelina tijelo spržila.“
Tako će jedno vrijeme moliti Allaha i Allah će mu se potom odazvati:
„Hoćeš li, ako ti udovoljim, biti zadovoljan i ne tražiti nešto više od toga?“
„Neću tražiti ništa drugo“, odgovorit će i Gospodaru svome stati davati obećanja i zavjete, našta će Allah lice njegovo okrenuti od vatre.
Kad ugleda Džennet, čovjek će zašutjeti neko vrijeme, a onda zavapiti moleći Allaha:
„Gospodaru moj, približi me vretima Dženneta!“
„Zar Mi nisi rekao da nećeš tražiti ništa više od onog šta sam ti već dao?! Jadan li si, čovječe! Kako si vjeroloman!“
„Oh, Gospodaru moj!“
I počet će moliti Allaha sve dok mu Allah ne uzvrati:
„Hoćeš li, ako ti udovoljim molbama, poželjeti išta više od onoga što sam ti već dao?“
On će kazati:
„Tako mi veličine Tvoje, neću!“
I dat će mu njegov Gospodar ono što je obećao te ga približiti Džennetskim vratima. Kad se nađe na Džennetskim vratima, Džennet će mu se širom pokazatii otvoriti u svoj svojoj ljepoti i on, kad ugleda sve dobrote njegove i radosti, zašutjet će neko vrijeme a potom će ponovo početi moliti:
„Gopodaru moj, uvedi me u Džennet!“
Allah će mu kazati:
„Zar mi nisi dao obećanje svoje da nećeš tražiti ništa drugo osim onog što sam ti dao?! Jadan si ti, kako si nepovjerljiv!“
„Gospodaru moj, ne želim biti najnesretniji rob Tvoj“, te će nastaviti moliti Allaha sve dok mu se On ne nasmije. Kada mu se Allah nasmije, kazat će mu:
„Uđi u Džennet!“
A kada uđe, Allah će mu kazati:
„Traži od Mene šta hoćeš!“
I on će početi moliti Gospodara i želje Mu iskazivati, a Allah ga podsticati na ovo i ono sve dok mu želja ne ponestane. Allah će mu potom kazati:
„Dobit ćeš (sve) to…”
‘Ata’ ibn Jezid kaže:
„S Ebu Hurejrom je bio i Ebu Se’id el-Hudri i on ničim nije pobijao Ebu Hurejru u onome što je kazivao. No, kad je rekao dotičnom čovjeku: ”… i povrh toga još toliko” Ebu Se’id je rekao: ” I još deseterostruko toliko.”
Nato je Ebu Hurejre rekao:
„Ja sam upamtio samo njegove riječi : ” Dobit ćeš (na) to i povrh toga još toliko.”
Međutim, Ebu Se’id je i dalje tvrdio:
„Svjedočim da sam zapamtio od Poslanika, s.a.w.s., njegove riječi: ” Dobit ćeš to i još deseterostruko toliko.”
Ebu Hurejre je dodao:
„Taj čovjek će biti posljednji koji će ući u Džennet.“

(Hadis bilježi Muslim)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije