ŽENA MUSLIMANKA

Danas mnogi misle da su žene na Zapadu slobodne i da je pokret oslobođenja počeo u XX stoljeću. Zapravo, pokret oslobođenja nisu pokrenule žene, nego, još u VII stoljeću,  čovjek po imenu Muhammed, a.s., poznatiji kao posljednji Poslanik islama. Islam je uzdigao status žene, oslobađajući žene od mnogih nepravdi koje su im bile pogrešno nametnute. Status muslimanke u islamu je plemenit i uzvišen. Njen utjecaj je velik i važan, kako za svakog muslimana pojedinačno, tako i za društvo. Doista, muslimanka je početni faktor u izgradnji pravednog i zdravog društva. Velika važnost i uloga muslimanke, bilo kao supruge, sestre, kćerke, i njena prava i obaveze, imaju izvor i objašnjenje u Kur’anu i životu Poslanika (sunnetu).

Ljudska prava

Islam je prije 14 stoljeća učinio ženu jednakom u obožavanju i robovanju Bogu, bez ograničenja u njenom duhovnom napretku. Također, islam je potvrdio da je žena jednako vrijedno ljudsko biće kao i muškarac.U Kur’anu, u prvom ajetu sure nazvane “Žene“, Allah, dž.š., kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.“ (Prijevod značenja En-Nisa, 1.) Muškarac i žena imaju isti izvor, oboje su jednako vrijedna ljudska stvorenja. Žena ne može biti po prirodi zlo (kao što neki vjeruju), ili bi onda i muškarac također bio zlo, niti jedan spol može biti superioran nad drugim. Allah, dž.š., kaže: “Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.“ (Prijevod značenja El-Hudžurat,13.)

Građanska prava

Žene u islamu imaju slobodu izbora i izraza svoje ličnosti. Prvo, žena je slobodna da izabere vjeru. U Kur’anu se kaže: “U vjeru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude!“ (Prijevod značenja El-Bekare, 256.) Islam podstiče žene da pridonose svojim mišljenjem i idejama. Postoji mnogo hadisa gdje se navodi kako su žene postavljale pitanja Poslaniku i iznosile svoja mišljenja o religiji, ekonomskim i socijalnim pitanjima.Muslimanka bira svog muža i zadržava svoje ime i prezime poslije vjenčanja.  Svjedočenje muslimanke je vrijedno u pravnim sporovima.

Socijalna prava

Poslanik, a.s., rekao je: “Traženje znanja je obaveza svakog muslimana (muškarca i žene).“ To uključuje znanje o Kur’anu i hadisu, kao i svako drugo znanje. I muškarac i žena imaju sposobnost za učenje i shvatanje. Budući da je njihova obaveza da promoviraju dobro ponašanje i osuđuju loše u svim sferama života, muslimanka mora steći odgovarajuće obrazovanje za obavljanje ove dužnosti u skladu sa svojim prirodnim talentima i interesima. Održavanje kuće, pružanje podrške mužu, čuvanje, podizanje i podučavanje djece su među prvim i visoko cijenjenim ulogama za ženu, ali ako ona posjeduje vještine koje bi mogla iskoristiti izvan kuće za dobrobit društva, ona nema prepreke za to, sve dok izvršava porodične obaveze.
Islam prepoznaje i ističe prirodne razlike između muškaraca i žena uprkos njihovoj jednakosti. Ta razlika se odnosi na neke poslove koji su više prikladni muškarcima, dok drugi više odgovaraju ženama. Ali ovo ni na koji način ne umanjuje trud i rad jednih u odnosu na druge. Allah će nagraditi oba spola jednako prema trudu koji su uložili u svoj rad, iako to ne mora nužno biti ista djelatnost.

Ekonomska prava

“…i Onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je, zaista, različit.“ (Prijevod značenja El-Lejl, 3-4.) U ovom ajetu Allah nam objašnjava da je stvorio muškarca i ženu da budu drugačiji, sa jedinstvenim ulogama, funkcijama i vještinama. Kako u društvu tako isto i u porodici, svaki član ima drugačiju ulogu. Općenito, islam zagovara da su žene te koje treba da čuvaju i paze, da budu čuvane i pažene, a muškarci imaju zaštitničku ulogu. Dakle, žene imaju pravo na finansijsku potporu.

U Kur’anu se kaže: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.“(Prijevod značenja En-Nisa, 34.)Zaštitnička uloga i veća finansijska odgovornost koja je data muškarcima zahtijeva od njih da osiguraju ženu ne samo novčano nego da joj obezbijede i psihičku potporu, lijepo i poštovanja puno ponašanje.

Muslimanka ima privilegiju da zaradi novac, ima pravo na vlastitu imovinu i može upravljati svojom imovinom kako ona želi. Može pokrenuti i vlastiti biznis i niko nema pravo na njenu zaradu, uključujući i njenog muža.   U Kur’anu se kaže: “I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izobilja Njegova molite. – Allah, zaista, sve dobro zna!“ (Prijevod značenja En-Nisa, 32.)  Žena, također, ima pravo da naslijedi imovinu od rodbine: “Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio.“ (Prijevod značenja En-Nisa, 7.)

Pravo majke

Jedna od najvažnijih obaveza i dužnosti, nakon dužnosti prema Bogu, jeste dužnost i zahvalnost majci, ljubazno i lijepo ponašanje prema njoj. Zbog njene urođene brige i velike odgovornosti i teškoće u rađanju i podizanju djece, Allah joj je podario prednost u odnosu na oca: “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.“ (Prijevod značenja Lukman, 14.)

Došao je neki čovjek Poslaniku i upitao ga: “Allahov Poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje s njim i moje lijepo ponašanje prema njemu?“ Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovori: “Tvoja majka!“ Čovjek upita: “A ko nakon nje?“ Odgovorio je: “Tvoja majka!“ Čovjek je ponovo upitao: “A ko poslije nje?“ Vjerovjesnik, s.a.v.s., je i treći put odgovorio: “Tvoja majka!“. Na četvrti upit ovog čovjeka: “A ko poslije nje?“, Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovorio je: “Tvoj otac!“

Prava supruge

U Kur’anu se kaže: “I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Prijevod značenja Er-Rum, 21.)

Dakle, brak nije samo fizička i emocionalna potreba, nego znak od Boga. Brak je zapravo odnos međusobnih prava i obaveza utemeljen na Božanskom  vodstvu. Allah je stvorio muškarca i ženu različite prirode, te u Kur’anu dao zakone koji će podržati harmoničnu interakciju spolova.
“(…) one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 187.)  Odjeća osigurava zaštitu i pokriva ljepotu, ali i tjelesne nedostatke. Isto tako i supružnici djeluju: jedno drugo čuvaju i štite, a i skrivaju loše karakteristike svog supružnika.

Da bi se poticala ljubav i sigurnost koja dolazi sa brakom, muslimanke imaju svoja prava i što se toga tiče. Prvo od njenih prava jeste da dobije mehr, poklon od muža koji je dio bračnog ugovora i potreban je za valjanost i legalnost braka. Drugo od prava žene jeste izdržavanje. Bez obzira na bogatstvo koje žena može imati, muž je dužan da joj obezbijedi hranu, stan i odjeću.  Ono što se ovdje mora istaći jeste da muž nije prisiljen da troši izvan svojih mogućnosti i žena nema pravo na nerazumne zahtjeve, kako Kur’an kaže: “Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe, last dati.“ (Prijevod značenja Et-Talak, 7.)  Pravo supruge se ne svodi samo na materijalnu potporu. Ona ima pravo na lijepo ponašanje. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojoj supruzi.“

Još ponešto o ženi u islamu

“A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar.“  (Prijevod značenja Et-Tevba, 71.) ‚Da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh.“ (Prijevod značenja El-Feth, 5.)
“Oni koji obijede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovome i na onome svijetu; njih čeka patnja nesnosna“ (Prijevod značenja  En-Nur, 23.)  “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 35.)

(izvor: Zehra)

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije