Kupanju - Gusul

U obavezne vjerske dužnosti dženaze svakako spada kupanje umrle osobe ili gasuljenje kako se to kaže, ukoliko se ne radi o šehidu, te njeno zamotavanje u ćefine. Sa opremanjem umrloga ne bi se trebalo odugovlačiti ako za to nema opravdanih razloga. To nam preporučuje i Allahov Poslanik (S). Tako Ashab Husejn ibn Vahvah propovjeda da je Pejgamber obišao bolesnog Talhu, sina Berraova, Allah bio zadovoljan obojicom, koji je tom prilikom rekao:

»Vidim da je Talha na samrti. Obavijestite me kad umre, a ujedno požurite sa opremanjem, jer nije potrebno da tijelo umrlog muslimana leži među ukućanima.«

Rečeno je i sljedeće:

»Ko okupa umrloga, stavi ga u ćefine, namiriše i svakako uredno opremi, nosi ga, klanja mu dženazu i ne otkrije ništa što je vidio (prilikom opremanja), vratit će se čist od grijeha kao kad ga je majka rodila.«

Danas se kupanje/gasuljenje i opremanje umrlih uglavnom obavlja u gasulhani uz prisutnost imama, bula i za to osposobljenih osoba. Ipak, podsjećamo da se posmrtno kupanje obavlja na sljedeći način. Prije svega lijepo bi bilo da osoba koja gasuli ima abdest. Prvo se umrlog malo iskrene ili nagne u stranu kako bi iz tijela izašle sve nečistoće, a potom mu se ‚uzme‘ tahret, a poslije toga abdest (ili u nemogućnosti) tejemum. Zatim se mejjit najmanje jedamput okupa (poželjno je tri puta) sa sapunom i posuši, i ako je umrla osoba ženskog spola raspletu joj se kose i ako je potrebno okniju se prsti na rukama i nogama. Ruke se ispruže niz tijelo a vata se stavi među prste udova, u nosnice i na čelo. Lijepo je umrlog namirisati kamforom ili nekim drugim miomirisom. Na kraju se umrli umotava u tzv. Košulju, male i velike ćefine, a na prsa se stavlja papir sa ispisanom ‚Nur-dovom‘. U Sarajevu i drugim sredinama Bosne i Hercegovine zaživio je adet da se za ćefine koriste ihrami ukoliko je umrli obavio hadždž, prethodno nakvašeni Zemzem vodom.

U vremenu kada je mejjit okupan i opremljen pa do klanjanja dženaze-namaza trebalo bi proučiti sure Kalem.

www.bakije.com

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije