Uposlimo jezik Zikrlullahom

Spominjanje i veličanje Uzvišenog Allaha je imperativ spomenut na više mjesta u Kur’anu i sunnetu Allahova Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i sastavni je dio životne svakodnevice svakog od svjesnih i odgovornih vjernika.

Veličanje i spominjanje Allaha (zikrullah) je lijek za ljudsko srce i dušu, stoga ga je Uzvišeni nedvosmisleno propisao, a Resulullah u više predaja naznačio njegovu važnost. To vidimo iz narednih ajeta i hadisa:

Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjetiti! (El-Bekare, 152)

I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti! (El-Muzzemmil, 8)

O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte! (El-Ahzab, 41, 42)

Jedne prilike jedan čovjek je rekao Resulullahu: O Allahov Poslaniče, čini mi se da propisa islama ima puno. Daj mi preporuči nešto što ću činiti a čega ću se moći redovno pridržavati! Allahov Poslanik a.s. mu odgovori: Neka ti jezik ne prestaje biti mokar od sjećanja na Allaha! (Tirmizi)

Stanovnici Dženneta neće ni za čim žaliti koliko za satima koje su proveli bez sjećanja na Allaha! (Džami’us-sagir, 468/2)

Podajte pravo vašim skupovima: mnogo se sjećajte Allaha! (Džami’us-sagir, (53/1)

U ovom kratkom osvrtu na temu zikrullaha spomenuću samo nekoliko kratkih sadržaja koje nam je Muhammed, a.s., istinski preporučio da često učimo i često izgovaramo:

Subhanallahi ve bi hamdihi, Subhanallahil-‘azim! (Buhari)

La havle vela kuvvete illa billah! (Hakim)

Reditu billahi Rabben, ve bil islami dinen, ve bi sejjidina Muhammedin nebijjen ve resula! (Ahmed i Ebu Davud uz manju razliku u tekstu)

Hasbijellahu la ilahe illa hu, ‚alejhi tevekkeltu ve huve Rabbul-‘Aršil-‘azim! (Ebu Davud)

Poslije svakog farz namaza kao i pred spavanje proučiti:

Subhanallahi (33x), Elhamdulilahi (33x), Allahu ekber (34)

La ilahe illallahu vahdehu la šeriike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‚ala kulli šej’in kadiir. (Buhari)

Subhanallahi ve bi hamdihi ‘adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete ‘Aršihi ve midade kelimatihi! /Neka je Uzvišen Allah i Njemu hvala koliko god Ga hvali sve što je stvorio, koliko je On zadovoljan, koliko je ukrašen Njegov ‘Arš i koliko tinta može ispisati od Njegovih riječi!/ (ovaj zikr se prenosi u hadisu kog bilježi Muslim)

E’uzu bikelimatillahit-tammati min šerri ma haleka! (3x)

Bismillahil-lezii la jeduruu me’asmihi šej’un fil-erdi vela fis-semaa. Ve huve semii’un ‚aliim! (3x)

Svi navedeni zikrovi, pored toga što se uče u sklopu tzv. jutarnjeg i večernjeg zikra, mogu se učiti i u bilo koje drugo doba dana ili noći. Napominjem da je ovo samo nekoliko preporučenih zikrova, na koje želim potaknuti naše čitaoce.

Smatram bitnim spomenuti da u ibadete zikrullaha spada također i učenje Kur’ani-kerima, donošenje salavata, te redovito učenje istigfara i dova.

Kad je Kur’ani-kerim u pitanju, Vjerovjesnik Muhammed, a.s., je preporučivao često učenje Ajetul-kursijje, te zadnja tri ajeta sure Bekare, suru Mulk, te suru Ihlas, Felek i Nas.

Neki navode i proporučuju i učenje sure Jasin (ujutro i naveče), zadnje ajete sure Hašr, te suru Vaki’a uoči petka, a prije džume suru Kehf.

Najefdalniji vid salavata jeste salavat koji učimo u namazu na zadnjem sjedenju, mada je vjerniku dovoljno da s nijjetom učenja salavata na Poslanika, s.a.v.s., prouči samo njegov početni dio koji glasi: Allahumme salli ‚ala Muhammedin ve ‚ala ali Muhammed.

Što se tiče istigfara njegova efdalnost i korist je mnogostruka. Stoga često učimo: Estagfirullah ili pak Estagfirullahe ve etuubu ilejh!

Istigfar je sadržan i u mnogim kur’ansko-hadiskim dovama, od kojih je najpoznatija: Rabbenagfirli veli validejje ve lil mu’miniine jevme jekuumul-hisaab!

Kad su u pitanju dove najbolje su one sa kur’anskim i hadiskim porijeklom, od kojih ćemo preporučiti onu koju je Božiji Poslanik i najčešće učio: Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‚azaaben-naar!

Na vjernicima je da se, družeći sa Kur’anom i hadisom, upoznaju i sa ostalim mnogobrojnim preporučenim dovama i zikrovima.

Neka ovaj moj kraći sadržaj bude mali podsticaj da svoj jezik što više uposlimo zikrullahom, kao najvećim vidom dobra na ovome svijetu, te da nam zikrullah bude razlog da u potpunosti zapostavimo ogovaranje, tračanje, laž i beskoristan govor.

I za kraj: Allahumme e’innii ‚ala zikrike ve šukrike ve husni ‚ibadetike! / Allahu moj, potpomozi me da Te često spominjem, da Ti iskreno zahvaljujem, i da Ti na ispravan način ibadetim!

Piše: Admir Iković

Iskoristite priliku i uplatom vaše donacije postanite vakif nove BKC džamije u Frankfurtu.

Za više informacije posjetite našu webstranicu za donacije